vd 1 m = 100 cm

1 lít = 1 dm3 = 1/1000 m3 = 1. 10^-3 m3 = 0,001 m3

k biết công thức đúng k ^^ nhen