[cdv_nhap donvi=”Pixel”] [cdv_xuat donvi=”mm” tyle=”0.8466666666666667 “] [cdv_xuat donvi=”M3″ tyle=”0.001″ col=”2″] [cdv_xuat donvi=”Cm3 ” tyle=”0.00001″ col=”2″] [cdv_xuat donvi=”M3″ tyle=”0.001″ col=”3″] [cdv_xuat donvi=”Cm3 ” tyle=”0.00001″ col=”3″]

vd 1 m = 100 cm

1 lít = 1 dm3 = 1/1000 m3 = 1. 10^-3 m3 = 0,001 m3

k biết công thức đúng k ^^ nhen